Nous AJUTS I SUBVENCIONS pel comerç de Tarragona

Noticies

A partir d’avui es pot sol·licitar la nova línia d’ajut que la Conselleria de Comerç posa en marxa per fer front a la crisi que ha generat la COVID-19 al sector.

L’import màxim de la subvenció pot anar des 250 euros als 350 euros, segons la superfície del local.

Qui el pot demanar?

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments que estiguin inscrits en algun dels epígrafs de la convocatòria, i que hagin hagut de tancar al públic com a conseqüència de la implantació de mesures provocades pel COVID-19, sempre i quan l’activitat afectada no tingui un volum brut de negoci superi 1.000.000€ anuals. Les persones beneficiàries d’aquest ajut hauran de mantenir oberta l’activitat objecte d’aquesta subvenció, com a mínim durant tot l’any 2020.

Quin cost té?

És gratuït.

Termini de resolució

Es resoldrà per ordre de recepció i fins al límit de la consignació pressupostària.

Silenci administratiu

Negatiu.

Vies de reclamació

Recurs de reposició davant l’Alcaldia.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: 

Documentació a presentar en cas de persona física:

 • Còpia de la documentació acreditativa de la titularitat del local, ja sigui en règim de propietat, lloguer, o qualsevol altre dret d’ús i gaudi.
 • Còpia del document d’alta al corresponent epígraf de l’IAE.

Documentació a presentar en cas de persones jurídiques:

 • Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.
 • Còpia de la documentació acreditativa de la titularitat del local, ja sigui en règim de propietat, lloguer, o qualsevol altre dret d’ús i gaudi.
 • Còpia del document d’alta al corresponent epígraf de l’IAE.

En ambdós casos declaració responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les següents qüestions:

 • Que l’activitat desenvolupada en local objecte s’ha vist afectada per les mesures imposades a locals comercials provocades pel COVID-19, provocant el seu tancament
 • Que el volum de negoci corresponent a l’any 2019 no supera els 1.000.000€ anuals.
 • Que es compromet a tenir el local obert al públic, com a mínim fins a 31 de desembre de 2020.
 • Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.
 • Que la persona sol·licitant es compromet a l’acompliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Que autoritza a l’Ajuntament de Tarragona a consultar als arxius administratius corresponents que està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

CONSULTA EL ANNEX DELS EPÍGRAFS D’IAE ESTABLERTS PEL RD L 1175/1990, DE 28 DE SETEMBRE, DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE PODEN SER OBJECTE DE SUBVENCIÓ. : https://tramits.tarragona.cat/DescarregarDocument.aspx?Codi=5NJGBIJ27E

 

IMPRESOS DE  SUBVENCIONS DIRECTES AL SECTOR TERCIARI DEL TERME MUNICIPAL DE TARRAGONA https://tramits.tarragona.cat/DescarregarDocument.aspx?Codi=5NJGBIJ37S

RECORDEU‼️ El termini de presentació de sol·licituds  finalitza el proper 28 de juliol.

 Podeu accedir a la nova línia d’ajuts i tota la informació a través d’aquest enllaç: https://seu.tarragona.cat/ajutsPublic/showPublicacion/10311

 

Etiquetes:

Comparteix :

Altres noticies

Més informació

Si necessiteu més informació contacteu amb nosaltres i us informarem amb molt de gust